Onafhankelijke cliëntondersteuning

Laatste wijziging: 3 april 2019
Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Wat is cliëntondersteuning?
Een cliëntondersteuner denkt met u mee over over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren.
Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft).
Wie is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen/jongeren.

Cliëntondersteuning vanuit de Wmo (gemeente)
De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals:

 • Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
 • Jeugd en gezin
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.
 • Cliëntondersteuning voor jeugd valt onder de Wmo
 • Cliëntondersteuning voor jeugd en gezin is dus geen onderdeel van de Jeugdwet, maar van de Wmo.

Wie biedt cliëntondersteuning in uw gemeente?
Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente.

Cliëntondersteuning bij de aanvraag van Wlz-zorg
Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning bij de invulling van Wlz-zorg
Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor moet hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen. Denk aan:

 • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
 • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.
 • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is.
 • Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met de zorgverlener. De cliëntondersteuner kan meegaan naar de bespreking met de zorgverlener.
 • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wilt u de zorg veranderen of komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De ondersteuning is voor u gratis.

Wie biedt cliëntondersteuning in de Wlz?
U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor. Hieronder staat per zorgkantoor een link naar de informatie over cliëntondersteuning:

Bron: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/clientondersteuning

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer