Spoedmaatregelen beslagvrije voet stellen Kamer gerust

De Tweede Kamer legt zich neer bij het uitstel van de vereenvoudigde beslagvrije voet. De spoedmaatregelen die het kabinet vlak voor het AO Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019 bekendmaakte waren voldoende om de kou uit de lucht te halen. Een harde toezegging van staatssecretaris Snel van Financiën dat de vereenvoudigde beslagvrije voet zal worden ingevoerd kwam er – ondanks aandringen van GL-Kamerlid Renkema – niet.

Kamerleden wezen het kabinet opnieuw op de negatieve kanten van het toeslagensysteem. Omdat de Belastingdienst uitgaat van het jaarinkomen, loopt iemand die vanuit de bijstand werk vindt, het risico dat ‘ie ook over de uitkeringsperiode toeslagen moet terugbetalen. Kamerleden vinden dat ongewenst. Staatssecretaris Snel begreep het probleem maar bood geen oplossingen. Die komen na afronding van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) dat in 2021 zal worden afgerond.

Basisnorm voor schuldhulpverlening
In navolging van de Ombudsman wil een meerderheid in de Kamer dat er een ‘basisnorm voor schuldhulpverlening’ komt. Daarmee wil de Kamer een einde maken aan de verschillen tussen gemeenten en wordt het voor burgers duidelijk op welke minimale dienstverlening zij kunnen rekenen. Gemeenten kunnen binnen die norm zelf bepalen hoe zij het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening en professionals organiseren. Gemeenten werken al aan een dergelijke norm en aan een gezamenlijke visie op incassobeleid. SZW-staatssecretaris Van Ark wil daarom Divosa, VNG en NVVK de gelegenheid bieden eerst zelf met een voorstel te komen.

Boeteverhoging
De kamer was het met minister Dekker van Rechtsbescherming eens dat mensen die een overtreding begaan, hun boete moeten betalen. Maar vrijwel alle Kamerleden vinden ook dat de automatische en snelle verhoging van boetes door het CJIB mensen met financiële problemen te hard raakt. Raemakers (D66) hield de minister voor dat 83% van de mensen die na de tweede verhoging niet betalen simpelweg het geld niet hebben om de oorspronkelijke boete te betalen.

Het verhoogde bedrag in termijnen afbetalen vond de Kamer geen oplossing net zo min als inzet van het breed moratorium waar De Lange (VDD) op hamerde. Raemakers kreeg op voorhand bijval voor de motie die hij aankondigde om via een ‘noodstopprocedure’ verhogingen (en dus zinloos oplopende schulden) te voorkomen.

Breed Moratorium
Gemeenten blijken het instrument Breed Moratorium nauwelijks in te zetten. Het moratorium biedt schuldenaren en schuldhulpverleners even rust om de financiële situatie van bewoners te stabiliseren. Van Ark gaat onderzoeken waarom dit instrument in de praktijk niet werkt.

Kinderarmoede
De bestuurlijke afspraken met de VNG over de besteding van de gelden die gemeenten hebben gekregen om de gevolgen van kinderarmoede te bestrijden (‘Klijnsma gelden’) stellen de Kamer niet-gerust. SZW-staatssecretaris Van Ark wilde echter niet zover gaan dat zij gemeenten een minimaal kindpakket of harde prestatiedoelen wil voorschrijven. Eerst wil zij kijken wat het ondersteuningsprogramma van Divosa, VNG en de Kinderombudsman oplevert.

Incassoregister
Het kabinet kondigde in het regeerakkoord al aan dat er een incassoregister komt. Hiermee wil het kabinet ongeoorloofde incassopraktijken door ‘cowboys’ onmogelijk maken. Dat register moet over twee jaar klaar zijn. Coalitiepartijen CDA en CU vinden dat het allemaal veel te lang duurt.

Beslagregister
Minister Dekker meldde dat de grootste rijksincassopartijen zoals UWV vanaf het einde van het jaar hun vorderingen via het CJIB zullen laten lopen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om via één deurwaarder beslag te laten leggen. Wanneer de Belastingdienst aansluit is nog niet bekend.

Schuldhulp aan zelfstandigen
In antwoord op vragen van de Kamer bevestigde Van Ark nogmaals dat gemeenten zelfstandigen niet mogen uitsluiten van schuldhulpverlening. De huidige Memorie van Toelichting (MvT) voedt de onduidelijkheid hierover. Bij de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal de staatssecretaris in de MvT de onduidelijkheid wegnemen.

Vroegsignalering
Staatssecretaris Van Ark benut de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) meteen om gegevensuitwisseling gemakkelijker te maken. De wet staat gemeenten in de toekomst expliciet toe om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties en andere partijen waarmee gemeenten samenwerken.

 

Bron: https://www.divosa.nl/nieuws/spoedmaatregelen-beslagvrije-voet-stellen-kamer-gerust 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer